ماموریت

  • مأموریت سازمانی ما

ارتقا سطح دانش و بینش و توانمند سازی مدیران کارآفرین و کارآفرینان خلاق و پرورش مدیران جوان با استعداد و نخبه ایران برای مدیریت بر سازمان­های ایرانی و حتی جهانی، همچنین تسریع و تسهیل در دسترسی به منابع آموزشی و پژوهشی روز جهان.